ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

BURNEX NEDERLAND B.V., BURNEX EUROPE B.V. EN BURNEX KOELTECHNIEK B.V. TE IJSSELSTEIN

Algemeen

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Burnex Nederland B.V. en/of Burnex Europe B.V. en/of Burnex Koeltechniek B.V. (hierna te noemen: Burnex) gesloten overeenkomsten voor leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden worden door Burnex niet aanvaard.

 

Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 2

 1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voor zover Burnex een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of indien door Burnex uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijk uitvoering van de opdracht door Burnex.
 2. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor Burnex te allen tijde slechts bindend, indien en voor zover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Burnex zijn geaccepteerd.

 

Prijzen

Artikel 3

 1. Alle prijzen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, gelden af magazijn van Burnex, derhalve exclusief eventuele kosten, waaronder voorrijkosten. 
 2. Indien na de datum van het uitbrengen van de offerte en/of totstandkoming van de overeenkomst niet ongebruikelijke kostprijsverhogende omstandigheden zich voordoen, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is Burnex gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In geval van annulering door de opdrachtgever is Burnex gerechtigd tot een bedrag van 15% van het orderbedrag, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding, door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Levertijd

Artikel 4

 1. De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door Burnex te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in onze schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel op het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd op een later tijdstip in, namelijk op het moment dat alle gegevens in het bezit van Burnex zijn en alle formaliteiten zijn vervuld. 
 2. Indien door Burnex een eerste betaling wordt verlangd, begint de levertijd te lopen op een later tijdstip dan vermeld in artikel 4a, namelijk na ontvangst van de betaling. 
 3. De door Burnex opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Het enkele verstrijken van de termijn levert geen verzuim op.
 4. Bij overmacht wordt de termijn van levering opgeschort zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt mede verstaan alle omstandigheden die naar maatschappelijke opvattingen niet aan Burnex te wijten zijn.

 

Montage, installatie, service en onderhoud

Artikel 5

 1. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat tijdig en op de juiste wijze wordt voldaan aan de noodzakelijke faciliteiten, voorzieningen en voorwaarden voor de door Burnex uit te voeren montage-, installatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden. Deze voorzieningen en overige in dit kader uit te voeren activiteiten komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Reiskosten, voorrijkosten, arbeidskosten, materiaalkosten en urgentiekosten worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Burnex behoudt zich het recht voor om extra arbeidskosten in rekening te brengen indien Burnex naar haar oordeel genoodzaakt is de werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werkuren en/of in bijzondere omstandigheden.

 

Aflevering

Artikel 6

 1. De producten worden geacht te zijn geleverd nadat de producten het magazijn van Burnex hebben verlaten dan wel wanneer Burnex de opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, onverminderd de gehoudenheid van Burnex tot nakoming van montage-, installatie-, service- en onderhoudsverplichtingen. 
 2. Indien aflevering in gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd.

 

Risico en eigendomsvoorbehoud

Artikel 7

 1. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 6. 
 2. Behoudens ingeval uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten producten, welke bij Burnex ter bewerking, reparatie, inspectie of opslag zijn, voor risico van de opdrachtgever. 
 3. De eigendom van de producten gaat eerst over op de opdrachtgever, wanneer deze aan alle verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ter zake of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst heeft voldaan. Onder verplichtingen wordt mede verstaan betaling van het volledige factuurbedrag.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de producten te gebruiken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever is niet gerechtigd voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de producten te vervreemden, te verpanden, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen of in zekerheid te geven.
 5. Opdrachtgever is verplicht Burnex terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden (mogelijk) rechten kunnen doen gelden op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Burnex rust.

 

Betaling

Artikel 8

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden te onzer keuze contant bij aflevering, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever meent ten opzichte van de aflevering of uitvoering van de opdracht nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. Opdrachtgever is niet gerechtigd om voldoening van openstaande facturen geheel of gedeeltelijk niet na te komen of op te schorten op grond van door Burnex niet erkende verrekening.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Burnex het recht vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke handelsrente rente. Alle kosten die Burnex redelijkerwijs jegens opdrachtgever moet maken voor inning van de facturen zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van
  € 200,-.
 3. Burnex houdt zich het recht voor de werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Ontbinding

Artikel 9

 1. Onverminderd de voorgaande bepalingen is Burnex gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, op te schorten of te herzien, indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de naleving van zijner verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt of indien conservatoir of executoriaal beslag op één of meer zijner producten worden gelegd. Zulks onverminderd het recht van Burnex op schadevergoeding.
 2. Alle kosten die Burnex in de, onder artikel 9 lid a, genoemde gevallen moet maken, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Inspectie en reclame

Artikel 10

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming, dan wel na afronding van de door Burnex uitgevoerde werkzaamheden nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan producten en/of (onvolledig of niet juist) uitgevoerde werkzaamheden dienen uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten op de plaats van bestemming dan wel na afronding van de door Burnex uitgevoerde werkzaamheden, schriftelijk aan Burnex te worden medegedeeld, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid c.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierbovengestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan Burnex te worden gemeld.
 3. Reclamering ten aanzien van facturen kan slechts schriftelijk geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de facturen, waarbij de datum van ontvangst bepaald wordt op één dag na de datum van dagtekening van de desbetreffende factuur.
 4. Geringe afwijkingen met de gebruikelijke toleranties zullen voor opdrachtgever geen grond kunnen vormen voor reclamering.
 5. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijnen, verliest opdrachtgever elke aanspraak ter zake van die gebreken en/of (onvolledig of niet juist) uitgevoerde werkzaamheden.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 11

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen garandeert Burnex gedurende de garantieperiode de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. De garantieperiode voor de branders en geleverde materialen is 12 maanden na aflevering in de zin van artikel 6. De garantieverplichting van Burnex bestaat uit reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, dal dan niet in het bedrijf van Burnex of door toezending van een onderdeel ter vervanging, of door volledige creditering van het gebrekkige product, een en ander steeds ter beoordeling en keuze van Burnex. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals transport, reis- en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor producten door Burnex van derden betrokken, gelden de door deze derden gestelde garantiebepalingen.
 2. De aansprakelijkheid van Burnex is beperkt tot
  nakoming van de in artikel 9 lid a genoemde
  garantieverplichtingen.
 3. Behoudens het geval dat sprake is van aan Burnex toe te rekenen opzet of grove schuld en met inachtneming van onze garantieverplichtingen, is Burnex nimmer aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever als gevolg van door Burnex verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook in het kader van deze of daarmee samenhangende overeenkomsten. Hieronder wordt mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, behoudens voor zover op Burnex een rechtsplicht rust dan wel Burnex heeft aanvaard om voor voornoemde risico’s niettemin assurantiedekking te verschaffen. In geen geval gaat de aansprakelijkheid van Burnex verder dan hetgeen uit de bepalingen van deze overeenkomst voortvloeit.
 4. Indien en voor zover Burnex, ondanks voorgaande artikelen, toch aansprakelijk wordt gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de inkoopwaarde van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.
 5. Opdrachtgever is verplicht Burnex te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke voor Burnex mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op Burnex ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden bij of in het kader van uitvoering van de opdracht, waarvoor Burnex ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.
 6. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een tijdige (wettelijke) inspectie en/of keuring van de door Burnex geleverde, gemonteerde en/of in onderhoud of service zijnde producten.

 

Toepasselijk recht

Artikel 12

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Burnex waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederland recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Burnex waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet.